Travel to Denmark was very long, but we saw a lot of interesting things …SAM_4627 SAM_4631 SAM_4633 SAM_4634 SAM_4636 SAM_4641 SAM_4644 SAM_4645 SAM_4648 SAM_4650 SAM_4651 SAM_4657 SAM_4660 SAM_4683 SAM_4684 SAM_4685 SAM_4688 SAM_4692 SAM_4699 SAM_4700 SAM_4703 SAM_4716